Reklamačný poriadok

v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený.

K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Ak si spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplatnení reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo vrátenie zaplatenej hotovosti.

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie bez zbytočného odkladu.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacoch od kúpy výrobku, môže predajca vybaviť zamietnutú reklamáciu len ne základe odborného posúdenia, ktoré bude vyhotovené na náklady predávajúceho.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy výrobku a predajca ju zamietol, na reklamačnom lístku predajca uvedie, kam kupujúci môže zaslať reklamovaný výrobok na odborné posúdenie na vlastné náklady.

O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi predajcovi.